Les 3: Behoeften van mens en dier

Secundair onderwijs - 2e graad
Gezelschapsdieren
Duur: 50 minuten
Les

In deze les gaan de leerlingen op zoek naar de redenen waarom mensen een dier in huis halen en de mogelijke gevolgen daarvan, zoals het feit dat dieren in een asiel belanden. Via artikels en opzoekingswerk op het internet brengen de leerlingen de oorzaken en gevolgen in kaart. Ook de behoeften die daarbij komen kijken, zowel van de mens als van de dieren, komen aan bod.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als deel van een groter geheel (zie Les 1: Ecosystemen).
 • De leerlingen weten dat dieren op verschillende manieren als waardevol gezien kunnen worden, dat er verschillende benaderingen zijn binnen dierethiek en dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van de vijf vrijheden (zie Les 2: Dierethiek en dierenwelzijn).

Lesdoelen

 • De leerlingen zien in dat mensen een dier in huis halen om in hun eigen behoeften te voorzien.
 • De leerlingen weten dat er veel gezelschapsdieren in asielen terechtkomen, omdat ze niet meer bij hun eigenaar kunnen blijven.
 • De leerlingen beseffen dat gezelschapsdieren specifieke behoeften hebben waar eigenaars aan tegemoet moeten komen.

Eindtermen

 • Leren leren
5. De leerlingen kunnen gegeven informatie onder begeleiding kritisch analyseren en samenvatten.
 • Stam
5. De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.
 • Stam
13. De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
 • Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling
2. De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
 • Context 7: Socioculturele samenleving
2. De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 • PAV (BSO)
3. De leerlingen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, samenvatten en meedelen.
 • PAV (BSO)
22. De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen; instructies uitvoeren; reflecteren
 • Nederlands (ASO-KSO-TSO)
15. De leerlingen kunnen op structurerend niveau tekstsoorten lezen bestemd voor onbekende leeftijdgenoten. Het betreft tekstsoorten zoals tijdschriftartikelen, recensies, gebruiksaanwijzingen, instructie- en studieteksten.
 • Nederlands (ASO-KSO-TSO)
22. De leerlingen zijn bereid om: te lezen; lezend informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp; de verkregen informatie aan eigen kennis en inzicht te toetsen en te vergelijken met informatie uit andere bronnen; hun persoonlijk oordeel over bepaalde teksten te formuleren.

Vooraf

 • Geef de leerlingen eventueel de voortaak om op het internet op te zoeken naar redenen waarom dieren naar het asiel gebracht worden (zie differentiatie bij ‘Kern – deel 1: Dieren in asielen’).
 • Kies de elementen uit de lesvoorbereiding die passen bij jouw leerlingen en verzamel daarvoor het nodige materiaal.

1. Prikkel: Menselijke behoeften

Herinner de leerlingen aan de lessen rond dierenwelzijn.

 • Uit de vorige lessen weten we dat de relatie tussen mensen en dieren niet eenvoudig uit te leggen is. Veel mensen denken er dan ook niet hetzelfde over.
 • Ook de relatie tussen mensen en hun gezelschapsdieren kan erg complex zijn. We gaan de relatie onderzoeken om ze beter te begrijpen.

Toon een lijst van menselijke behoeften (zie bijlage 1).

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.