Oog in oog | Q&A

Oog in oog is een educatief pakket over dierenwelzijn voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs. In het kant-en-klare lesmateriaal vinden leerkrachten concrete en activerende werkvormen om leerlingen bij te brengen wat dierenwelzijn inhoudt. In de lessen worden de leerlingen zich bewust van het belang van dierenwelzijn en van de verantwoordelijkheid die ze kunnen opnemen in hun omgang met dieren.

Masker kip trans crop links

Hoe is Oog in oog tot stand gekomen?

De dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid lanceerde een oproep om educatief materiaal over dierenwelzijn te ontwikkelen. Men was op zoek naar een vernieuwende aanpak met oog voor duurzaamheid en de noden van de leerkracht, waarbij het lesmateriaal duidelijk vertrekt van de eindtermen. De opdracht werd toegewezen aan Djapo.

Waarom is het nodig om educatief materiaal over dierenwelzijn aan te bieden?

Informeren, sensibiliseren en responsabiliseren zijn speerpunten van het Vlaamse beleid rond dierenwelzijn. Het is belangrijk om kinderen en jongeren daar zo vroeg mogelijk bij te betrekken, als potentiële diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten van vandaag en morgen.

Voor wie is Oog in oog?

Oog in oog richt zich naar leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Al het materiaal wordt gebundeld aangeboden op de website www.dierenwelzijnindeklas.be. Er wordt telkens vertrokken vanuit de leefwereld en interesses van de leerlingen en vanuit de eindtermen. Naast het lesmateriaal werd ook – in samenwerking met Het Geluidshuis – een aantrekkelijk Oog in oog-lied ontwikkeld voor kleuters. Leerkrachten in het lager onderwijs kunnen een Oog in oog-kalender aanvragen om dierenwelzijn een plaats te geven in de klas. Leerkrachten die meer handvaten aangereikt willen krijgen om performant aan de slag te gaan rond dierenwelzijn, kunnen ondersteuning krijgen via de gratis te herbekijken webinars.

Wat biedt Oog in oog aan leerkrachten en leerlingen?

Dierenwelzijn kan hevige emoties oproepen. Ethische kwesties zijn nooit veraf. Oog in oog biedt leerkrachten instrumenten om enerzijds objectieve informatie aan te reiken aan de leerlingen, en anderzijds een open en kritische sfeer te creëren. Op die manier kunnen leerlingen kennis opbouwen, maar leren ze ook een eigen mening te vormen en die vervolgens te beargumenteren.
Om dat mogelijk te maken, is het essentieel om onder andere samen te kunnen reflecteren, elkaar de ruimte te geven om een mening te vormen en de rijkdom te zien van een diversiteit aan meningen.

Wat komt er aan bod?

Oog in oog reikt lesmateriaal aan over vijf deelthema’s: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, exotische dieren en proefdieren. Binnen elk thema werd een leerlijn opgebouwd. In alle leeftijdsgroepen wordt vertrokken van het thema dierenwelzijn. Aan de hand van de vijf vrijheden leren de leerlingen wat dierenwelzijn inhoudt, waarom goed voor dieren zorgen belangrijk is en welke rol de mens daarin speelt. Ze zien bovendien in dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als deel van een groter geheel. Ook het thema gezelschapsdieren komt in alle leeftijdsgroepen aan bod. In dat thema beseffen de leerlingen dat een gezelschapsdier in huis halen een bewuste keuze is, waar ook verantwoordelijkheden en gevolgen aan vasthangen. Het thema landbouwdieren vertrekt van het leven op de boerderij en de behoeften van landbouwdieren. De oudere leerlingen beseffen dat de mens – als eigenaar en als consument van dierlijke producten – een verantwoordelijkheid op te nemen heeft in het welzijn van de dieren. Exotische dieren komen enkel aan bod vanaf de 2e graad lager onderwijs. Het thema proefdieren wordt enkel behandeld in het secundair onderwijs. Al het lesmateriaal werd inhoudelijk en didactisch afgetoetst bij experts.

Waaraan kan je de lessen linken?

Oog in oog is een project dat de kernopdracht van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn, zijnde het verbeteren van het dierenwelzijn, vertaalt naar het onderwijs.
Zeker in het basisonderwijs zijn dieren een geliefd thema. Met deze lessen kan je het thema dieren verbreden naar dierenwelzijn. Gebruik ze als een aanvulling op ander materiaal rond dieren.
Aandacht voor dierenwelzijn is onontbeerlijk in een zorgzame relatie tussen mens en aarde. Zorgen voor de mens en voor de aarde omvat ook zorgen voor dieren en er respectvol mee omgaan. In de lessen kan je werkvormen vinden die ook inzetbaar zijn als je meer uitzoomt, bijvoorbeeld naar thema’s als het klimaat.

Wat is Djapo?

Djapo is een educatieve organisatie die samen met het onderwijs kinderen en jongeren versterkt om mee vorm te geven aan de wereld via Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). We vertrekken vanuit complexe maatschappelijke thema’s en laten kinderen en jongeren inzoomen, uitzoomen, reflecteren, in dialoog gaan en vooruitkijken. Zo versterken ze hun vermogen om de wereld mee vorm te geven.
Djapo ziet de schoolomgeving als een belangrijke oefenplaats voor EDO. Daarom ontwikkelen we pedagogisch onderbouwd lesmateriaal en coachen we leerkrachten om met dat lesmateriaal aan de slag te gaan in de klas.
Djapo ontwikkelde Oog in oog in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Contact

Zit je nog met een vraag? Contacteer ons!

Optioneel
Optioneel
Optioneel