Les 5: Perspectieven onderzoeken

Secundair onderwijs - 2e graad
Gezelschapsdieren
Duur: 50 minuten
Les

De leerlingen oefenen op het inleven in verschillende personages door na te denken welke uitspraak het beste past bij welk personage (zoals bijvoorbeeld huiskat, asielhouder, dierenarts, fabrikant kattenspeelgoed). Vervolgens gaan ze aan de slag met het experiment 'de sluier van onwetendheid': In groepjes schrijven de leerlingen een regel of wet uit in verband met dierenwelzijn, waarbij ze op voorhand niet weten welke rol ze toebedeeld zullen krijgen.

Beginsituatie

 • De leerlingen beseffen dat gezelschapsdieren specifieke behoeften hebben waar eigenaars aan tegemoet moeten komen (zie Les 3: Behoeften van mens en dier).
 • De leerlingen kunnen de vijf vrijheden invullen voor enkele veelvoorkomende gezelschapsdieren en hebben geoefend op het innemen van een ander perspectief (zie Les 4: Elk gezelschapsdier is anders).

Lesdoelen

 • De leerlingen zien in dat er in situaties die met gezelschapsdieren te maken hebben, verschillende standpunten onderzocht moeten worden.
 • De leerlingen ontwikkelen de reflex om in een (probleem)situatie andere standpunten te verkennen, inclusief het standpunt van de dieren.

Eindtermen

 • Leren leren
2. De leerlingen reflecteren over hun leeropvattingen, leermotieven en leerstrategieën.
 • Leren leren
5. De leerlingen kunnen gegeven informatie onder begeleiding kritisch analyseren en samenvatten.
 • Stam
5. De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.
 • Stam
12. De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
 • Stam
13. De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
 • Stam
17. De leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten.
 • Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling
2. De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.
 • Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling
5. De leerlingen tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed.
 • Context 7: Socioculturele samenleving
2. De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 • PAV (BSO)
1. De leerlingen kunnen informatief luisteren en lezen.
 • PAV (BSO)
3. De leerlingen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, samenvatten en meedelen.
 • PAV (BSO)
22. De leerlingen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen, instructies uitvoeren, reflecteren
 • Nederlands (ASO-KSO-TSO)
15. De leerlingen kunnen op structurerend niveau tekstsoorten lezen bestemd voor onbekende leeftijdgenoten. Het betreft tekstsoorten zoals tijdschriftartikelen, recensies, gebruiksaanwijzingen, instructie- en studieteksten.
 • Nederlands (ASO-KSO-TSO)
22. De leerlingen zijn bereid om: te lezen; lezend informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp; de verkregen informatie aan eigen kennis en inzicht te toetsen en te vergelijken met informatie uit andere bronnen; hun persoonlijk oordeel over bepaalde teksten te formuleren.
 • Nederlands (ASO)
37. Bij het reflecteren op verbale en non-verbale communicatie tonen de leerlingen interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur.
 • Nederlands (KSO-TSO)
36. Bij het reflecteren op verbale en non-verbale communicatie tonen de leerlingen interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur.

Vooraf

 • Kies de elementen uit de lesvoorbereiding die passen bij jouw leerlingen en verzamel daarvoor het nodige materiaal.

1. Prikkel: Terugblik

Blik kort terug op de vorige les, waarin de leerlingen de vijf vrijheden voor enkele gezelschapsdieren hebben ingevuld en gepresenteerd.

 • Jullie hebben vanuit het standpunt van het dier gesproken om de behoeften van het dier uit te leggen aan de rest van de klas, volgens het kader van de vijf vrijheden.
 • We gaan vandaag ons inlevingsvermogen nog eens aanspreken om enkele situaties te beoordelen.

Laat de leerlingen eerst het artikel ‘Katten binnenhouden om vogels te redden is onnodig’ lezen (zie bijlage 1).

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.